Vietnamese escuela de lengua en vietnam - Sinh vien dhxd hanoi vietnam - 4

Sinh vien dhxd hanoi vietnam - 4 - Vietnamese escuela de lengua en vietnam

Sinh vien dhxd hanoi vietnam - 4 1

Sứ mạng của trường đại học x226y dựng l224 đ224o tạo nguồn nh226n lực chất lượng cao nghi234n cứu khoa học v224 chuyển giao c244ng nghệ.